Regulamin usługi

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady i ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Szymona Karmańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNTETICO Szymon Karmański z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 274B/7, NIP: 6262912001, REGON: 388555504 za pośrednictwem strony internetowej https://dobryweb.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SYNTETICO Szymon Karmański usług drogą elektroniczną.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Wykonawcą (Sprzedawcą) jest Szymon Karmański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SYNTETICO Szymon Karmański z siedzibą w Bytomiu.

2. Zamawiającym (kupującym) jest kontrahent zlecający usługę, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a także jednostka organizacyjna, która wypełniła, zatwierdziła i przesłała formularz zamówienia na wykonanie wybranej usługi do Wykonawcy i tym samym zawarła z Wykonawcą umowę na wykonanie tej usługi.

3. Zamawiający zlecając Wykonawcy wykonanie usługi (za pomocą wypełnionego formularza, e-mailem lub drogą telefoniczną), bezwarunkowo akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

4. Formularz zamówienia usługi jest formularzem on-line zamieszczonym na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem https://dobryweb.pl poprzez który Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie wybranej usługi.

5. Regulamin: niniejszy dokument zamieszczony na stronie internetowej sklepu http://dobryweb.pl

6. Kontakt z Wykonawca możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 pod numerem telefonu +48 791-181-565 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@dobryweb.pl

§ 2. Przedmiot usługi zwanej dalej umową zawartą drogą elektroniczną wraz z zakresem prac

1. Zamawiający Zleca wykonanie strony internetowej i wskazuje w zamówieniu ewentualne wytyczne poprzez wypełnienie i wysłanie do Wykonawcy formularza i załączenie odpowiednich materiałów. Zamówiona strona internetowa będzie wykonana w sposób umożliwiający wyświetlanie jej w ogólnodostępnych przeglądarkach takich jak Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari.

2. Strona internetowa będzie wykonana w technice responsywnej. Wykonawca wskazuje, że będzie możliwość dopasowania strony do urządzeń mobilnych, jednocześnie dopuszczalne będzie pominięcie elementów nie mogących wyświetlić się poprawnie. Zawartość strony będzie przygotowana tak, aby wczytywała się w miarę możliwości jak najszybciej.

3. Zamawiający zgadza się na umieszczenie loga lub odnośnika do strony Wykonawcy  w stopce strony internetowej.

4. Strona zamówiona poprzez formularz zamówienia jest witryną zbudowaną z pięciu podstron (w tym strona główna), które zawierają: informacje o firmie, informacje o produktach lub usługach, formularz kontaktowy, galerię zdjęć.

5. Wykonawca ma prawo umieszczenia informacji o projekcie na swoich materiałach promocyjnych: na stronie www w zakładce realizacje lub mediach społecznościowych.

6. Do obowiązków Zamawiającego należy udostępnienie Wykonawcy za pośrednictwem formularza (w momencie zamówienia) lub drogą mailową po dokonaniu zamówienia wszystkich niezbędnych materiałów, które chciałby umieścić na swojej stronie internetowej. Zamawiający może zaproponować kolorystykę oraz ewentualny układ strony który ma być użyty przez Wykonawcę. Informacje przekazane przez Zamawiającego będą tylko i wyłącznie informacjami orientacyjnymi a ich zadaniem jest jedynie naprowadzenie Wykonawcy w celu określenia wyglądu tworzonej strony internetowej.

7. Zamawiający podczas składania Zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania linku do folderu skompresowanego (zip lub rar) wgranego na serwer https://wetransfer.com zawierającego pliki tekstowe, zdjęcia lub inne materiały, w tym logo, które oczekuje na swojej stronie internetowej. Dopuszcza się przesłanie linku do pobrania materiałów z serwisu https://wetransfer.com drogą mailową po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Zamawiającego

§ 3. Warunki wykonania usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania zamówionej strony biorąc pod uwagę wytyczne i wskazówki podane przez Zamawiającego.

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy gotowy produkt w formie zainstalowanego oprogramowania na serwerze oraz z uzupełnioną treścią i grafikami.

3. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wadliwe wyświetlanie się strony lub jej fragmentów w sytuacji gdy Zamawiający posiada niesprawną, nieaktualną lub wadliwą przeglądarkę bądź system operacyjny.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania projektu strony, który przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania całości ceny na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Po przesłaniu projektu wyglądu strony Zamawiający do 5 dni od dnia przesłania projektu dokona akceptacji potwierdzonej e-mailem korespondencyjnym lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 kolejnych dni drogą e-mailową lub telefoniczną, traktuje się ten fakt jako akceptację wykonanego projektu.

6. Zamawiający ma prawo do konsultacji w formie e-mailowej w celu uzyskania końcowego wyglądu strony lub wprowadzenia maksymalnie 10 poprawek w terminie nie dłuższym niż 5 kolejnych dni licząc od dnia otrzymania projektu strony. Po upływie 5 dni od dnia przesłania projektu, zmiany, poprawki lub jakiekolwiek inne modyfikacje nie są możliwe bez dodatkowych kosztów. O ich wysokości wykonawca poinformuje zamawiającego e-mailem. W tym wypadku dalsze prowadzenie prac uzależnione jest od akceptacji Zamawiającego po przedstawieniu mu kosztorysu. Ewentualne poprawki czy zmiany dotyczą zmian drobnych, ( np. zmiana czcionki, zmiana 1-4 zdjęć, zamiana miejscami segmentów, dodanie lub usunięcie kilku segmentów). Zmiany czy poprawki nie mogą dotyczyć całego projektu lub wielu zmian znaczących ( np. zmiana lub zamiana wszystkich kolorów, zmiana lub usunięcie zbyt dużej liczby elementów. Zamiana elementów na inne nie podobne do poprzednich oznacza zlecenie wykonania nowego projektu i wymaga zgody dwóch stron. Zmiany lub poprawki nie mogą przekraczać zakresu czasowego wykonania strony.

7. W przypadku woli dokonania znaczących zmian określonych w pkt 4 Wykonawca traktować je będzie jak wykonanie kolejnego projektu i ma prawo zażądać zapłaty za wykonanie tego projektu, wg. stawki godzinowej w wysokości 80 zł netto za godzinę. W powyższym wypadku wycena zostanie przedstawiona Zamawiającemu w formie wiadomości e –mail na adresy używane we wzajemnej korespondencji. W sytuacji, gdy Zamawiający posiada swój projekt graficzny, lub przesyła Wykonawcy projekty, zdjęcia, opisy Zamawiający akceptując niniejszy regulamin oświadcza tym samym, że przesłane Wykonawcy materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich innych osób.

8. Wykonawca umieści na stronie dla Zamawiającego następujące elementy:
a) Materiały dostarczone przez zamawiającego dołączone w chwili zamówienia (dołączone do formularza);
b) Dane kontaktowe i stopkę;
c) Menu do podstron, grafikę;
d) Treści dołączone do formularza.

9. Zamawiający oświadcza, że przekazane wyżej wymienione elementy nie naruszają dóbr osobistych oraz żadnych innych praw, w tym praw autorskich.

10. W sytuacji gdy Zamawiający nie przekaże w terminie określonym w pkt II 4 wszystkich potrzebnych danych lub przekaże je niekompletne lub uszkodzone czy nieczytelne, Wykonawca rozpocznie wykona stronę na podstawie otrzymanych materiałów. Wykonanie dodatkowych czynności przez wykonawcę po upływie wskazanych terminów jest dobrowolne i może wymagać dodatkowych opłat. O wysokości opłat Zamawiający zostanie poinformowany przez wykonawcę przed wykonaniem czynności. W tym wypadku dalsze wykonanie prac uzależnione jest od zgody zamawiającego i dokonania opłat zgodnie ze sporządzoną wyceną.

11. Wykonawca informuje, że w sytuacji braku należytych, czytelnych i spójnych wyjaśnień ze strony Zamawiającego w kwestii korekt, modyfikacji lub poprawek, ma prawo wskazane modyfikacje pominąć i nie dokonywać ich realizacji – w tym wypadku strona zostanie w takim stanie graficznym w jakim została wykonana.

12. Zamawiający ma prawo do rozszerzenia zaprojektowanej dla niego strony. W tym wypadku wskazane prace wymagają złożenia odrębnego zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace wyceniane będą osobno po uprzednim kontakcie mailowym z Wykonawcą.

13. Wszystkie prace dodatkowe nie spowodowane błędem lub zaniedbaniem Wykonawcy za wyjątkiem prac określonych w pkt III 6 (drobne poprawki) będą wyceniane dodatkowo, osobnej wyceny wymagają również prace wynikające ze zmiany koncepcji Zamawiającego.

§ 4. Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do Dzieła. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) wprowadzania do obrotu,
b) wprowadzania do pamięci komputera,
c) wprowadzanie do sieci Internet i innych sieci komputerowych.

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na modyfikowanie dzieła, w tym m.in. na dokonywanie korekt, przeróbek, zmian i adaptacji dzieła oraz jego pojedynczych fragmentów, bez nadzoru autorskiego.

3. Wykonawca ma prawo do umieszczenia informacji z linkiem do strony Wykonawcy w sekcji stopki na każdej podstronie. Zamawiający może usunąć informację z linkiem do strony Wykonawcy jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 5. Realizacja zamówienia, właściwość sądu

1. Zamówienie strony internetowej jest przyjęte do realizacji po poprawnym wypełnieniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych pól formularza oraz po jego przesłaniu do Wykonawcy i uiszczeniu całości ceny.

2. Oferowane metody płatności:
– Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
– Przelew on-line z wykorzystaniem szybkich płatności za pośrednictwem platformy tpay.com z którą jest zintegrowana strona dobryweb.pl.

3. Wykonawca dokonuje realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty za jego realizację w kwocie właściwej dla zamówionego produktu za pośrednictwem formularza zamówienia.

4. Czas wykonania pracy może potrwać od 5 do 7 dni roboczych, liczony od daty zaksięgowania całości zapłaty (ceny) za wykonanie strony internetowej.

5. Ewentualny spór wynikający z zamówienia będzie rozstrzygany przez strony polubownie.

6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy (Wykonawcy).

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania umowy o świadczenie usług.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługa podlega reklamacji do 14 dni od momentu wdrożenia usługi. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonej usłudze wad lub niezgodności z usługą zawartą w umowie. Do zgłoszenia reklamacji należy skorzystać z formularza on-line dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://dobryweb.pl/formularz-reklamacyjny/ . Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8. Gwarancja

1. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące.

2. Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji osób niebędących pracownikami Wykonawcy w stronę internetową będąca przedmiotem sprzedaży.

3. Ewentualne zawiadomienie o występujących usterkach lub błędach w funkcjonowaniu strony należy zgłaszać na adres mailowy Wykonawcy kontakt@dobryweb.pl

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz nieuzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami.

Shopping Cart